Adatvédelem

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

MAGYAR VITORLÁS AKADÉMIA NKFT.

– ADATKEZELŐ 

Székhelye:8230 Balatonfüred, Anna sétány 7.
Cégjegyzék száma:19-09-518222
Nyilvántartó szervezet:Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Adószáma:25456099-2-19
Képviseletében:Szépvölgyi István ügyvezető
E-mail címe:info@vitorlazzitthon.hu
Weboldal:www.vitorlazzitthon.hu
Levelezési cím8230 Balatonfüred, Anna sétány 7.
Adatvédelmi tisztviselő:dr. Zsichla Éva Mária
Elérhetősége:+36 70 882 04 56

A Magyar Vitorlás Akadémia Nkft., mint adatkezelő (a továbbiakban: MVA) az alábbi Adatkezelési Tájékoztatóban (a továbbiakban: Tájékoztató) foglaltak szerint kezeli a működése során birtokába jutott személyes adatokat és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelését és feldolgozását az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) összhangban, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően végzi.

Az MVA jelen Tájékoztatóban biztosítja és ismerteti az Érintettek (a Honlap látogatói, a Kedvezménykártya igénybevevői) a www.vitorlazzitthon.hu oldalon (a továbbiakban: Honlap) megvalósuló továbbá a Vitorlázz Itthon Kedvezménykártya igénybevétele és használata során megadott és rögzített személyes adatinak kezelésével kapcsolatos jogait.

Az MVA kiemelten fontosnak tartja a www.vitorlazzitthon.hu oldal látogatói és a kedvezménykártya szolgáltatások igénybe vevői személyes adatainak védelmét és jogszerű kezelését.

Az elektronikusan tárolt adatok tárolása saját fejlesztésű szoftver használatával, megfelelő informatikai védelemmel ellátva, biztonsági mentések alkalmazásával történik.

Az adatok megismerésére jogosultak az MVA munkavállalói, valamint adatfeldolgozói.

Az MVA az alábbi adatkezeléseket folytatja:

 1. Kedvezmény kártya igénybevételével kapcsolatosan
 2. Hírlevél küldéssel kapcsolatosan
 3. Honlap (vitorlazzitthon.hu) működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés
 4. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszkezelés során
 5. Igényérvényesítés során
 6. Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

A Tájékoztatókban a GDPR 4. cikkében foglalt fogalmakat használjuk.

Definíciók

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 4. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;
 5. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 8. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.  

 

 1. Kedvezmény kártya igénybevétele során

Az adatkezelés célja

Az MVA az adatokat kedvezmények, mint szolgáltatás biztosítása céljából kezeli a Honlapon regisztrálók, és ezáltal Kedvezménykártya tulajdonosok / MVSZ Pártoló taggá válók részére. A kedvezmények igénybevételére a webshopon keresztül Kedvezmény kártyát vásárlók,  versenyengedélyes tagok, illetve Pártoló tagok jogosultak. A Pártoló tagok a Magyar Vitrolás Szövetség (székhely: 2040 Budaörs, Liget utca 3/2; képviseli: a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke ; a továbbiakban: MVSZ) tagjává válnak és amatőr sportolónak minősülnek. Pártoló tagok csak olyan személyek lehetnek, akik nem rendelkeznek az MVSZ-ben egyéb tagsági jogviszonnyal. A Pártoló tagokkal kapcsolatos adatok bekerülnek az MVSZ VIHAR rendszerébe, mellyel kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató az alábbi link alatt érhető el: http://hunsail.hu/szabalyzatok

 

Adattovábbítás

Adattovábbítás célja

Az MVA továbbítja a Kedvezménykártya igénybevétele és Pártoló taggá válás céljából. Az MVA a Pártoló tagok adatait az MVSZ részére továbbítja. Az MVSZ-nek a Sportról szóló 2004. évi I. tv. (a továbbiakban: Sport tv.) 5. § (1) bekezdése értelmében jogszabályi kötelezettsége, hogy tagjait nyilvántartsa. Az MVSZ Alapszabályának 4.3. pontja, valamint Pártolói Szabályzata írja elő a Pártoló tagság lehetőségét természetes személyek részére.

Adattovábbítás jogalapja

Az MVA adattovábbítását a GDPR 49. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses kötelezettség teljesítése alapozza meg.

Továbbított adatok

A Pártoló tag alábbi adatai:

 • neve;
 • anyja neve;
 • születési helye, ideje;
 • lakcíme;
 • telefonszám;
 • e-mail cím;
 • Gyermek esetében szülő hozzájárulása és a szülő adatai.

A gyermek adataival kapcsolatosan 16 éves kornál fiatalabb gyermek esetében szülői hozzájárulás szükséges.

Nyilvántartás

A Kedvezménykártya program alapján az adatokat megtekinthetik a Partnervállalatok a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, illetve a vásárlási szokásokról készült statisztikákat érhetik el. Az adattovábbítást rögzítjük és Nyilvántartást vezetünk róla, mely nyilvántartás tartalmazza az adattovábbítással kapcsolatos adatokat. A Nyilvántartásban az adatok elérhetők.

Adattovábbítás időtartama

Az Adattovábbítások a Nyilvántartásunkban elérhetők a szerződés megkötésétől számított 5 évig.

Kezelt adatok köre

 • Regisztráció/Pártoló tagság során

A regisztráló alábbi adatai:

 • Alap adatok (neve; anyja neve; születési helye, ideje; neme)
 • Kapcsolattartói adatok (telefonszáma; e-mail címe)
 • Számlázási adatok (számlázási cím; tagdíj összege)
 • felhasználó neve;
 • felhasználói jelszó;
 • fénykép;
 • QR kód.
 • Belépés során
 • regisztrált felhasználó neve;
 • regisztrált felhasználói jelszó.
 • Vásárlói szokások során
 • családi- és utónév,
 • titulus,
 • nem,
 • születési idő,
 • e-mail cím,
 • levelezési cím,
 • cím koordinátái (szélességi- és hosszúsági fok),
 • telefonszám(ok),
 • fax szám,
 • ügyfélszám,
 • valamint a Partnervállalatnál az elmúlt 12 hónapban és a hozzájárulásomat követően végzett vásárlások adatai (vásárlás időpontja, vásárlás összege, devizanem, számla száma és vásárlás helye).

Az Ön adatait kizárólag a szerződés teljesítéséhez, valamint az Önnel való kommunikációhoz és kapcsolattartáshoz használjuk fel, valamint ahhoz, hogy Önnek kedvezményekről ajánlatokat tudjunk küldeni.

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatás teljesítéséhez

Az adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig kezeljük.

Számlázási kötelezettséghez

A számlázással kapcsolatos adatokat és bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig, a kibocsátástól számított 8 évig őrizzük meg.

Adatkezelés jogalapja

Szolgáltatás teljesítéséhez

Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.

Számlázási kötelezettséghez

A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

A számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

 

 1. Hírlevél küldéssel kapcsolatosan

Adatkezelés célja

Az MVA célja, hogy a feliratkozók az általuk megjelölt e-mail címen értesüljenek minden az MVA által biztosított kedvezmény lehetőségről és egyéb hirdetésekről marketing célú megkeresés formájában.

Kezelt adatok köre

A feliratkozók által megadott név és e-mail elérhetőség.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a feliratkozó, vagy tag önkéntes hozzájárulása.Szolgáltató a reklám célú megkereséseket hozzájárulásos jogalap szerint kezeli, de a jogszabály előírása szerint nyilvántartást vezet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdése szerint.

Adatkezelés időtartama

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük.

Adatfeldolgozó hírlevél megküldéséhez

Az MVA a hírlevelek megküldéséhez a tárhely-szolgáltatót veszi igénybe.

Leiratkozás

Az Érintettek adatait más személynek nem továbbítjuk, de a hírleveleinkben megjelenhetnek partnereink direkt marketing üzenetei is. Ez esetben sem kerülnek viszont ki a kezelésünkből az Ön adatai.

Önnek lehetősége van bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni az általunk megküldött hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A leiratkozás esetén /linken keresztüli leiratkozásnál azonnal, e-mail címre küldött leiratkozásánál 30 (harminc) napon belül/ törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni.

 

 1. Honlap működtetésével kapcsolatosan Cookie adatkezelés

Az MVA honlapján statisztikai okból rögzíti a látogatók IP címét, a honlapra látogatók látogatásának kezdő és befejező időpontját, valamint a megtekintett oldat, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusát. Az adatok naplózását a Honlap automatikusan végzi el, és azokat 1 (egy) évig tárolja.

Google Analitics cookie: Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül a látogatók IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, megtekintett oldal adatai, továbbá a látogató böngészőjének, valamint operációs rendszerének típusa.  A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a Cookie Szabályzat megfelelő elfogadásával a látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k a látogató számítógépén tárolódjanak és ahhoz adatkezelő hozzáférhessen.

A cookie-k 30 napig tárolódnak, a látogató ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását.Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.A cookie-t a látogató képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.

Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Az érintettek a Cookie Szabályzatban állíthatják be a cookie adatkezelést.

 1. Adatkezeléssel kapcsolatos Panaszkezelés során
Adatkezelés célja

A panasz elintézése, az Érintett azonosítása.

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatai:

 • Név,
 • Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám).
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük.

 1. MVA Igényérvényesítés során
Adatkezelés célja

Az Érintett azonosítása, az Érintett tagdíj, vagy egyéb jogcímen történő hátralékának kezelése, igény érvényestése.

Kezelt adatok köre

Az Érintett alábbi adatai:

 • Név,
 • Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám),
 • Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma, bankszámla száma, bank neve).
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint az MVA jogos érdeke nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig.

Adattovábbítás

A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat az MVA továbbíthatja az ügyvédjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

 1. Kiskorúak adatainak kezelésével kapcsolatosan

A 18. életévét be nem töltött személyek kiskorúnak minősülnek a 2015. évi V. tv., a Ptk. értelmében. A 16. életévüket be nem töltött személyek (gyermekek) esetében, a gyermekek személyes adatinak kezelése csak abban az esetben és olyan mértékben jogszerű, ha a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a gyermek felett szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, vagy törvényes képviselő adta meg, vagy hozzájárulásával megerősítette.

A gyermek 16. életéve betöltését követően önállóan is gyakorolhatja ezen jogát.

A gyermekek adatainak kezelésére az Adatkezelési Tájékoztatókban foglaltak irányadók.

7.      ADATFELDOLGOZÓK

Az MVA az adatok kezeléséhez, tárolásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel külön Adatfeldolgozási szerződést kötött az Érintettek adatainak védelme érdekében. Az Érintettek adataihoz egyebekben az adatkezelő munkavállalói jogosultak hozzáférni.

7.1.           VIHAR rendszer Tárhely-szolgáltatója:

Név: Momart 2020 Kft

Székhely:  1121 Budapest, Csonka utca 1/c

Adószám: 25182730-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 204613

E-mail: momartkft@momart.hu

Honlap: http://momart.hu/

 

Kedvezménykártya üzemeltetője:

Név: Chrome-Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2.

E-mail: kft@chrome.hu

7.2.           Ügyvéd

Az MVA továbbíthatja az igénye érvényesítésével összefüggésben, vagy szerződéses kapcsolat létesítésekor a szerződések elkészítéséhez az adatokat együttműködő ügyvédjének.

7.3.           Számlázással kapcsolatosan

Pártoló tagság esetén:

Név: Octonull Kft.

Székhely: 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6.

E-mail: hello@billingo.hu

Telefon: +36-70-904-52-87

Webshopon keresztül bonyolított vásárlások esetén: 

Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

E-mail:  info@szamlazz.hu

8.      ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg, mely jogokat az MVSZ-hez címzett a honlapra (www.hunsail.hu)  kihelyezett kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján, vagy az MVSZ székhelyére küldött levélben postai úton tud gyakorolni:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Kérésének teljesítéséhez be kell tudjuk azonosítani, ezért az azonosítás érdekében az alábbi személyes adatok megadására lesz szükségünk:

 • neve,
 • anyja leánykori neve,
 • személyi igazolvány száma,
 • lakcíme.

Továbbá e-mail fiókunkban elérhető lesz az adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat olyan formában bocsátjuk rendelkezésére, amely formában azt kérelmezi (e-mail útján, postai úton, más adathordozón).

8.1.           A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az Érintettnek joga van információt kérni a személyes adataira vonatkozóan az MVSZ-től a Jogérvényesítés elnevezésű pontban szereplő elérhetőségeken.

Az Érintettet kérelme esetében késedelem nélkül tájékoztatjuk. Amennyiben a tájékoztatás kérése nem jogszerű, a kérés beérkezésétől számítva, legkésőbb 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk az Érintettet a késedelem okáról, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet jogorvoslati jogával.

Külföldi állampolgárok esetében az Érintettnek joga van a lakóhelye szerinti hatósághoz is benyújtani panaszát.

Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás kérését megtagadhatjuk.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Érintett azonosítását követően e-mailben juttatjuk el az Érintetthez a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon belül.

Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét!

8.2.           Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az MVSZ késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

8.3.           Adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az alábbi esetekben kérelmezz a személyes adatai korlátozását:

 • pontatlanul kezelt személyes adatok: az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy azokat rosszul rögzítettük, ez esetben korlátozzuk a személyes adatait. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az MVSZ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát és korrigálja azokat.
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatai törlését, ehelyett kérelmezi azok felhasználásának korlátozását,
 • az adatkezelés célja megszűnt: az MVSZ-nek nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, azonban az Érintett igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett a GDPR 21. (cikk) (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatok kezelése ellen,
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk megalapozza az adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Ügyfelünket.

8.4.           Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérheti, hogy késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Érintett visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
 • Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5.           Tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.6.           Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az MVSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, és széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (XLS, XML, CSV) megkapja és azok továbbítását kérje egy másik adatkezelő részére. Ezen jogával csak abban az esetben élhet, ha joga hozzájáruláson, vagy szerződéses jogviszonyon alapul.

8.7.           A hozzájárulás visszavonásának joga

Érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott személyes adatait rendszereinkből töröljük.

9.      JOGÉRVÉNYESÍTÉS

9.1.           Szolgáltatónál

Az Érintett panaszt tehet személyes adatának kezelésével kapcsolatosan az MVA-nál, személyesen vagy postai úton, amennyiben személyes adatai kezelését sérelmezi.

Adatkezelési panaszokkal és kérelmekkel kapcsolatos személy: Szépvölgyi István ügyvezető

Levelezési és panaszkezelési cím: 8230 Balatonfüred, Anna sétány 7. 

E-mail: info@vitorlazzitthon.hu

9.2.           Hatóságnál

Az Érintett panaszával az alábbi hatósághoz is fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

9.3.           Bíróság előtt

Érintettnek lehetősége van továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

 

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az MVA fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – a jogalapok kivételével – egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. március 26. napjától hatályos.

Korábbi adatkezelési tájékoztatónk ezen a linken érhető el.